Zápis detí do Materskej školy

OZNAM


Riaditeľka Materskej školy v Bacúchu, Hlavná 278 oznamuje, že zápis detí na školský rok 2022/2023 do Materskej školy v Bacúchu bude prebiehať v čase:

od 2. mája do 23. mája 2022.

  • Dieťa je do materskej školy prijímané vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
  • Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa
  • Tlačivá žiadostí si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole v Bacúchu v čase zápisu u pedagogických zamestnancov MŠ – p. Skoršepovej  a p. Kukuľovej, prípadne si dohodnúť termín na telefónnom čísle 0904907682
  • Vypísanú žiadosť, potvrdenú detským lekárom podpíšu obidvaja rodičia
  • Potom je už len potrebné žiadosť doručiť do Materskej školy v Bacúchu, odporúčam osobne do rúk pedagogických zamestnancov MŠ
  • Počet žiadostí zaslaných na viaceré materské školy nie je obmedzený, ale zároveň vás žiadame, aby ste nás informovali, ak vaše dieťa bude prijaté do inej materskej školy
  • Počet prijatých detí do materskej školy je obmedzený kapacitou materskej školy
  • Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie doručí riaditeľstvo MŠ do 15.6.2022.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné

 Podmienky prijímania :
 

1. Prednostne sú prijímané deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a Materská škola v Bacúchu je ich spádovou materskou školou, t.j. deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31.augusta 2022 a majú trvalý pobyt v obci Bacúch.

2. Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a Materská škola v Bacúchu nie je ich spádovou materskou školou, t.j. deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31.augusta 2022 a nemajú trvalý pobyt v obci Bacúch, ale zákonný zástupca požiada o prijatie dieťaťa do MŠ v Bacúchu.

3. Deti, pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania /odklad/.

4. Ak je voľná kapacita materskej školy ďalej sa prijímajú deti 3 – 5 ročné, a súrodenci starších deti.

5. V prípade že počet žiadostí o prijatie detí do materskej školy prekračuje kapacitu MŠ, pri prijímaní postupujeme podľa dátumu narodenia – od najstaršieho po najmladšie dieťa.


Prosíme vás o dodržanie termínu, ktorý je určený na zápis detí do materskej školy.

Zverejnené 26. apríla 2022.
Upravené 7. mája 2022.