NÁVRH- Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy