Preskočiť na obsah

NÁVRH – VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 4/2015 z 16.12.2015 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších dodatkov