Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2022

Zverejnené
20. júna 2022
Kategória

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva

         Starosta obce Bacúch

podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 23.06.2022 /štvrtok/ o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej  komisie
 5. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
 6. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2021
 7. Informácia o činnosti obecného úradu
 8. Informácia o možnosti vysporiadania pozemkov vo verejnom záujme pod miestnymi cestami
 9. Informácia o predbežnom pláne čerpania dovolenky starostu obce do obdobia komunálnych volieb (usmernenie od advokátskej kancelárie)
 10. Dohoda o pristúpení k záväzku za rok 2022 (pristupujúci MaJa s.r.o. za Agrospoločnosť Polomka a.s.)
 11. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
 12. Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2022-2026
 13. Rozpočtové opatrenie  2/2022
 14. Interpelácia poslancov
 15. Diskusia
 16. Záver

Prílohy

Žiadne prílohy.