VZN č. 6/2022 ktorým sa mení VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
16. decembra 2022
Kategória

Prílohy