Výzva na navrhovanie kandidátov prísediaceho okresného súdu

Zverejnené
25. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2022 − 12. decembra 2022
Kategória

V súvislosti s prípravou volieb prísediacich Okresného súdu Brezno na volebné obdobie 2022 – 2026 je pre náš územný obvod určený  1 prísediaci.

Prísediaceho   zvolí obecné  zastupiteľstvo obce Bacúch z kandidátov z radov  občanov,  ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu.  Prísediaceho navrhuje starosta obce v zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich. 

Predpoklady  pre  výkon  funkcie prísediaceho sú určené v § 139 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch  a prísediacich   o zmenách  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov takto:

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý

a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,

b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,

c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,

d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Občania, ktorí spĺňajú uvedené podmienky môžu sa uchádzať o funkciu prísediaceho Okresného súdu Brezno. Žiadosť o voľbu prísediaceho a stručný životopis stačí doručiť mailom (obecnyurad@bacuch.sk) alebo písomne na Obecný úrad Bacúch, Hlavná 279, 976 64 Bacúch (alebo osobne na podateľňu obecného úradu).

Uzávierka prihlášok je do 12.12.2022 do 15.30 hod.

Zverejnené dňa 25.11.2022

Prílohy

Žiadne prílohy.