Preskočiť na obsah

Zámer prenajať majetok obce Bacúch z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
4. júla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
4. júla 2024 − 26. septembra 2024
Kategória

Zverejnenie zámeru

prenajať nižšie identifikovaný majetok obce Bacúch z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Bacúch v súlade s ustanovením § 9aa ods. 2 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia obce Bacúch zo dňa 1.12.2023, týmto zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu Žiadateľa.

Predmetné nehnuteľnosti:

Pozemok o výmere 1 m2  pred kultúrnym domom na umiestnenie samoobslužného boxu Balíkovo (o rozmeroch 1,236 m x 0,857 m), na pozemku KNC parc. č. 621, zapísanej na LV č. 802, v k.ú. Bacúch, obec Bacúch (ďalej aj len ako „Predmetné nehnuteľnosti“).

Žiadateľovi:

Obchodné meno:                      Slovak Parcel Service s.r.o.

Adresa:                                      Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO:                                            31 329 217

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Skutočnosť, že sa jedná o pozemok s malou výmerou 1 m2 (KN-C č. 621, LV 802), v zmysle čl. 11 ods. 1) písm a) zásad hospodárenia obce Bacúch  ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Predmetný pozemok sa poskytne na umiestnenie samoobslužného boxu „Balíkovo“ , obyvatelia obce budú mať jednoduchší prístup k zásielka a listom, či už pri ich prevzatí alebo odoslaní a to 24 hodín/7 dní v týždni, čo možno považovať za verejnoprospešný účel, a to aj z dôvodu, že takúto službu obyvatelia obce majú len  v susedných obciach (pošta v obci Bacúch je zrušená). Zámer je prenajať tento pozemok  na dobu neurčitú v sume 1 euro/ročne.

Zámer  obce je zverejnený:

– na úradnej tabuli obce  Bacúch  dňa 04.07.2024

– na webovej stránke obce Bacúch dňa 04.07.2024

              

                                                                                                               Ing. Michal Chovanec

                                                                                                                        starosta obce

Prílohy