Zverejnenie zámeru predať identifikovaný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Zverejnenie zámeru

predať nižšie identifikovaný majetok obce Bacúch z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Bacúch v súlade s ustanoveniami §9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predať predmetné nehnuteľnosti  z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva Žiadateľa.

Predmetné nehnuteľnosti:

  1. vedený na LV č. 802, a to ako pozemok parcely registra „C“, par. č. 224/2, o výmere 285 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v k.ú. Bacúch, obec Bacúch, Okresný úrad: Brezno, katastrálny odbor,
  2. vedený na LV č. 802, a to ako pozemok parcely registra „C“, par. č. 224/4, o výmere 242 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v k.ú. Bacúch, obec Bacúch, Okresný úrad: Brezno, katastrálny odbor,
  3. vedený na LV č. 802, a to ako nedostavaná stavba nachádzajúca sa na parcele registra „C“, par. č. 224/2, v k. ú. Bacúch, obec Bacúch, Okresný úrad: Brezno, katastrálny odbor.

Žiadateľom je:

Obchodné meno :        Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV

Sídlo:                           Fedinova 7, 851 02 Bratislava

IČO:                               37924583

do vlastníctva žiadateľa.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

„Žiadateľ nezisková organizácia  Vysnívaný domov je poskytovateľom sociálnych služieb vo verejnom záujme a má záujem o odkúpenie objektu (nedostavaná prístavba školy) a pozemkov: parcela CKN č. 224/2 zastavaná plocha na ktorej sa nachádza nedostavaný objekt a priľahlý pozemok parcela CKN č. 224/4 zastavaná plocha. Účelom odkúpenia je vybudovanie špecializovaného zariadenia pre 30 klientov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a stacionáru pre seniorov. Zariadenie bude vybudované  za podmienky získania finančných prostriedkov z Plánu obnovy. Vzhľadom na  prebytočnosť  a hospodársku nevyužiteľnosť tohto majetku zo strany obce s poukazom na vyššie uvedené, sa obec Bacúch rozhodla o predaj predmetných nehnuteľností“.

Zámer predať identifikovaný majetok obce je zverejnený:

– na úradnej tabuli obce  Bacúch dňa 23.11.2022

– na webovej stránke obce Bacúch dňa 23.11.2022

                                                                                                              Ing. Michal Chovanec

                                                                                                                       starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.