Zverejnenie zámeru prenajať identifikovaný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy