Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce

Zverejnené
29. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. marca 2022 − 20. apríla 2022
Kategória

Zverejnenie zámeru

prenajať nižšie identifikovaný majetok obce Bacúch z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Bacúch v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu Žiadateľa.

Predmetné nehnuteľnosti:

nebytové  priestory o výmere 21,40 m2 v budove Kultúrneho domu Bacúch, súpisné číslo 279, postavenej na pozemku KNC parc.č. 627, zapísanej na LV č. 802, v k.ú. Bacúch, obec Bacúch (ďalej aj len ako „Predmetné nehnuteľnosti“).

Žiadateľovi:

Obchodné meno:                     Slovak Telekom, a.s.

Adresa:                                    Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:                                         35 763 469

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Skutočnosť, že predmetné nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom nájmu sú nevyhnutné z dôvodu zachovania prevádzky telekomunikačného technologického zariadenia v týchto  priestoroch, ktoré je v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách verejnoprospešným zariadením poskytujúcim obyvateľom obce vo verejnom záujme prístup k elektronickým komunikačným službám (pohotovostné linky). S poukazom na vyššie uvedené, sa obec Bacúch rozhodla o predĺženie prenájmu predmetných nehnuteľností Žiadateľovi“.

Zámer  obce je zverejnený:

– na úradnej tabuli obce  Bacúch  dňa 29.03.2022

– na webovej stránke obce Bacúch dňa 29.03.2022

– z úradnej tabule obce Bacúch zvesené dňa ……………….

– z webovej stránky obce Bacúch  stiahnuté dňa ………………….

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ing. Michal Chovanec

                                                                                                                             starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.