Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Bacúch.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

    Podľa § 42 odst.2 stavebného zákona sa táto oprava územného rozhodnutia  oznamuje účastníkom konania  verejnou vyhláškou.  Za účelom oznámenia  územného rozhodnutia verejnou vyhláškou  stavby  „INS_FTTH_BR_BREZ_04_Bacúch“ , je obec  Bacúch povinná predmetnú opravu   vyvesiť na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, za účelom oznámenia opravy územného rozhodnutia známym a neznámym účastníkom konania.   

Prílohy

Popis

vážení občania,

z dôvodu zmeny klimatických podmienok  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru   v  B r e z n e

o d v o l á v a     „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“  

v územnom obvode okresu Brezno  od 31.08.2023, od 07:00 hod. 

Prílohy

Popis

Vážení občania,

z dôvodu vývoja klimatických podmienok ovplyvňujúcich intenzitu sucha a deficitu pôdnej vlahy

a taktiež na základe skutočnosti, že sa v najbližších dňoch neočakáva zmena počasia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru   v  B r e z n e

v y h l a s u j e   „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“  

v celom územnom obvode okresu Brezno  od 23.08.2023, od 07:00 hod.   až do odvolania.