Preskočiť na obsah

Odpadové hospodárstvo

Vývozca odpadových vôd

Vývoz a likvidáciu splaškových odpadových vôd zo žúmp a septikov v obci Bacúch si musí fyzická resp. právnická osoba vopred dohodnúť s autorizovanou spoločnosťou, ktorá je oprávnená likvidáciu splaškových odpadových vôd realizovať. V spádovom okolí obce sa jedná o spoločnosť StSVPS a.s. Banská Bystrica, závod 01 Banská Bystrica, zákaznícke centrum Brezno, Ul. Sekurisova 4. Občania však môžu požiadať o vývoz septiku aj inú oprávnenú osobu/spoločnosť.

Doklad o vývoze septikov je potrebné si odložiť pri dokladovaní vývozov zo žumpy resp. septiku.

Vypúšťať obsah žúmp, septikov do povrchových vôd a podzemných vôd je zakázané (§ 36, ods. 15. Zákon .č. 364/2004 Z. z. o vodách).

Priestupky a správne delikty rieši Okresný úrad Brezno,  odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy. 

Vývozca splaškových odpadových vôd:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica –  prevádzka Brezno (objednávku a cenu za odvoz a uloženie stanovia na prevádzke v Brezne – Zákaznícke centrum, Sekurisova 4)

V zmysle § 4 ods. 6) zákona č. 329/2018 Z. z  o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

Informácie o úrovni vytriedeného odpadu za jednotlivé roky

Podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) má obec povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Podrobnosti k tejto povinnosti sú ustanovené v § 14 ods. 14 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z.

Obec zabezpečí:

a) propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v prípade zabezpečenia zberných nádob, a to

  1.  zverejňovaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na webovom sídle obce,
  2. distribúciou informačných materiálov o triedenom zbere do všetkých domácností tejto obce,
  3. vysielaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obecnom rozhlase, resp. v obecnej televízii alebo usporiadaním odbornej prednášky,

b) propagáciu domáceho kompostovania za účelom jeho podpory, a to

  1. zverejňovaním informácií o kompostovaní na webovom sídle obce,
  2. distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do všetkých domácností tejto obce, ktoré kompostujú,
  3. vysielaním informácií o domácom kompostovaní v obecnom rozhlase, resp. v obecnej televízii alebo usporiadaním odborných prednášok s možnosťou praktických ukážok.

Letáky – informačná kampaň

Ročné výkazy o komunálnom odpade za jednotlivé roky