Preskočiť na obsah

Ochrana pred požiarmi

Zverejnené
12. júla 2023
Kategória

Vážení občania,

            nastal čas, keď na našich poliach je zvýšený ruch poľnohospodárskych strojov. Snahou všetkých poľnohospodárov,  súkromných roľníkov aj občanov je včasný a kvalitný a nestratový zber úrody z polí a záhrad. Často sa ale stáva, že v tomto zvýšenom úsilí a snahe dospieť k čo najlepším výsledkom sa pozabudne na zvýšenú opatrnosť. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne upozorňuje, že počas žatevných a iných zberových prác má požiarovosť stúpajúci charakter. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov je  vypaľovanie suchej trávy, suchých steblovitých porastov a zlý technický stav poľnohospodárskej techniky.

            Upozorňujeme touto cestou občanov, že spaľovanie sena, slamy alebo iných suchých rastlinných zbytkov na takých miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru je v rozpore s právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi. Občanovi za takéto správanie možno podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov uložiť pokutu až do výšky 331 eur. Často sa stáva, že neopatrným počínaním pri spaľovaní je spôsobená škoda inému, ktorú je potrebné poškodenému uhradiť.

            Súkromne hospodáriaci roľníci by mali dbať na dobrý technický stav žatevnej techniky, jej pravidelné čistenie a kontrolu vybavenia akcieschopnými prenosnými hasiacimi prístrojmi, opatrnú manipuláciu so suchými steblovitými látkami, ako aj zabezpečenie dodržiavania zákazu fajčenia. Ani po skončení žatevných prác nebezpečenstvo nekončí, naďalej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť hlavne skladom sena a slamy, ale aj objektom na uskladnenie obilia, pozberovým linkám, sušičkám a objektom podobným.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne opakovane zdôrazňuje, že zvýšené nebezpečenstvo vyplýva hlavne zo spaľovania suchých rastlinných zbytkov, ktoré v súčasnosti platné právne predpisy nezakazujú, ale možno ho vykonávať len v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi a pri dodržaní protipožiarnych opatrení.

Vážení spoluobčania !              

Len spoločným úsilím a disciplinovanosťou všetkých zainteresovaných, najmä občanov môžeme dosiahnuť, aby počet požiarov spojených so žatevnými a inými zberovými prácami, bol čo najnižší.  Naším spoločným cieľom je dodržiavaním  uvedených právnych  predpisov o ochrane pred požiarmi, chrániť zdravie našich spoluobčanov, ich majetok a prírodu okolo nás.               

                         Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne

Prílohy