Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Bacúch.

Nadpis

Zverejnené

Výzva na navrhovanie kandidátov prísediaceho okresného súdu

25.11.2022

Prílohy

Popis

V súvislosti s prípravou volieb prísediacich Okresného súdu Brezno na volebné obdobie 2022 – 2026 je pre náš územný obvod určený  1 prísediaci.

Prísediaceho   zvolí obecné  zastupiteľstvo obce Bacúch z kandidátov z radov  občanov,  ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu.  Prísediaceho navrhuje starosta obce v zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich. 

Predpoklady  pre  výkon  funkcie prísediaceho sú určené v § 139 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch  a prísediacich   o zmenách  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov takto:

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý

a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,

b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,

c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,

d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Občania, ktorí spĺňajú uvedené podmienky môžu sa uchádzať o funkciu prísediaceho Okresného súdu Brezno. Žiadosť o voľbu prísediaceho a stručný životopis stačí doručiť mailom (obecnyurad@bacuch.sk) alebo písomne na Obecný úrad Bacúch, Hlavná 279, 976 64 Bacúch (alebo osobne na podateľňu obecného úradu).

Uzávierka prihlášok je do 12.12.2022 do 15.30 hod.

Zverejnené dňa 25.11.2022

Zverejnenie zámeru predať identifikovaný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.11.2022

Prílohy

Popis

Zverejnenie zámeru

predať nižšie identifikovaný majetok obce Bacúch z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Bacúch v súlade s ustanoveniami §9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predať predmetné nehnuteľnosti  z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva Žiadateľa.

Predmetné nehnuteľnosti:

  1. vedený na LV č. 802, a to ako pozemok parcely registra „C“, par. č. 224/2, o výmere 285 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v k.ú. Bacúch, obec Bacúch, Okresný úrad: Brezno, katastrálny odbor,
  2. vedený na LV č. 802, a to ako pozemok parcely registra „C“, par. č. 224/4, o výmere 242 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v k.ú. Bacúch, obec Bacúch, Okresný úrad: Brezno, katastrálny odbor,
  3. vedený na LV č. 802, a to ako nedostavaná stavba nachádzajúca sa na parcele registra „C“, par. č. 224/2, v k. ú. Bacúch, obec Bacúch, Okresný úrad: Brezno, katastrálny odbor.

Žiadateľom je:

Obchodné meno :        Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV

Sídlo:                           Fedinova 7, 851 02 Bratislava

IČO:                               37924583

do vlastníctva žiadateľa.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

„Žiadateľ nezisková organizácia  Vysnívaný domov je poskytovateľom sociálnych služieb vo verejnom záujme a má záujem o odkúpenie objektu (nedostavaná prístavba školy) a pozemkov: parcela CKN č. 224/2 zastavaná plocha na ktorej sa nachádza nedostavaný objekt a priľahlý pozemok parcela CKN č. 224/4 zastavaná plocha. Účelom odkúpenia je vybudovanie špecializovaného zariadenia pre 30 klientov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a stacionáru pre seniorov. Zariadenie bude vybudované  za podmienky získania finančných prostriedkov z Plánu obnovy. Vzhľadom na  prebytočnosť  a hospodársku nevyužiteľnosť tohto majetku zo strany obce s poukazom na vyššie uvedené, sa obec Bacúch rozhodla o predaj predmetných nehnuteľností“.

Zámer predať identifikovaný majetok obce je zverejnený:

– na úradnej tabuli obce  Bacúch dňa 23.11.2022

– na webovej stránke obce Bacúch dňa 23.11.2022

                                                                                                              Ing. Michal Chovanec

                                                                                                                       starosta obce

Oznámenie o uložení zásielky

3.10.2022

Prílohy

Popis

Obec Bacúch

Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

Telef. 048/6188 301,  0911 922 877

Mail: obecnyurad@bacuch.sk

___________________________________________________________________________

Sp.zn:     OcÚB/S2022/00259                                                                                              Bacúch:  03.10.2022  

OZNÁMENIE  O  ULOŽENÍ  ZÁSIELKY

      V zmysle § 5 zák. č. 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, oznamujme uloženie písomnosti Okresný súd Pezinok ,adresu jeho sídla:

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA:   Laura Černáková ,  976 64 Bacúch

Dátum vyvesenia zásielky:  03.10.2022 Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v sídle Obecného úradu Bacúch, Hlavná 279/43 počas úradných hodín:

Pondelok :    7.00 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Utorok:         7.00 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Streda:          7.00 – 12.00 hod   12.30  – 16.30 hod.

Piatok:           7.00 – 12.00 hod   12.30 – 13.30 hod.

v odbernej lehote, ktorá končí dňa:  18.10.2022

Upozornenie:

Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

                                                                                                                       Romana Molentová

                                                                                                                  zamestnankyňa obce Bacúch

   VYVESENÉ:   03.10.2022