Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Na základe čl. 7 ods. 8)  ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o  ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona), komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce  zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie starostu obce na webovom sídle obce  oznámenie podané podľa čl. 5 tohto zákona. Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva.

Zverejnené 29. marca 2022.
Bez úpravy .