Preskočiť na obsah

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov u r č u j e tieto

Zásady hospodárenia s majetkom obce Bacúch

Čl. 1
Účel zásad
Zásady upravujú:
a) použitie majetku obce,
b) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce,
c) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,
d) postup prenechávania majetku do užívania,
e) kritériá na určenie majetku obce za prebytočný alebo neupotrebiteľný,
f) správu pohľadávok a iných majetkových práv obce,
g) koncesný majetok,
h) spoločný podnik,
i) nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi,
j) spôsoby výkonu práv, vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov,
k) dôvody hodné osobitného zreteľa a podmienky, za ktorých je možné znížiť kúpnu cenu oproti všeobecnej hodnote majetku,
l) úkony, podliehajúce schváleniu orgánmi obce a správcu,
m) vedenie účtovníctva,
n) rozpočet obce,
o) majetková účasť v obchodných spoločnostiach,
p) ochrana majetku obce.

Čl. 2
Použitie majetku obce

1) Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.
2) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
3) Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
4) Majetok obce slúži predovšetkým na plnenie úloh obce.
5) Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce a na výkon štátnej správy prenesený na obec.
6) Pre verejné účely slúži majetok:
a) miestne komunikácie, chodníky, trhové miesto,
b) verejné priestranstvo,
c) verejné osvetlenie ulíc,
d) miestny rozhlas,
e) autobusové zastávky,
f) solárna nabíjacia stanica,
g) kamerový systém na monitorovanie verejného priestranstva,
h) internet wifi4EU
i) informačné úradné tabule.
5) Na podnikateľskú činnosť slúži (alebo možno použiť) majetok:
a) priestory budovy č. 238 (dom služieb) a priľahlé priestory budovy
b) priestory kultúrneho domu č. 279 a priľahlé priestory budovy
c) priestory budovy č. 245 a priľahlé priestory budovy
d) priestory budovy č. 11 a priľahlé priestory budovy
e) kultúrno-technická stavba – priehrada Bacúšský Tajch
6) Na výkon samosprávy obce a prenesený výkon štátnej správy slúži majetok:
a) budova sídla orgánov obce a jej vybavenie,
b) motorové vozidlá a garáž,
c) obecný cintorín a dom smútku, pomník padlých hrdinov
d) športoviská – ihrisko,
e) budova školských a predškolských zariadení a priľahlé priestory školy,
f) kultúrny dom a priestory obecnej knižnice,
g) priestory obecného hasičského zboru,
h) priestory kultúrnych pamiatok.

Čl. 3
Práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce

1) Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch môže zveriť bezodplatne svoj majetok do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, zriadených obcou (ďalej len „správca“).
2) O zverení majetku do správy spíše obec ako odovzdávajúci a rozpočtová organizácia a príspevková organizácia ako preberajúci protokol, ktorý obsahuje najmä:
a) určenie (identifikovanie) zvereného majetku,
b) hodnotu zvereného majetku podľa údajov účtovnej evidencie,
c) práva a záväzky, súvisiace so zvereným majetkom,
d) dátum vyhotovenia protokolu,
e) podpisy starostu a štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie.
3) Protokol o zverení majetku pripraví obecný úrad obce na základe inventarizácie zvereného majetku. Protokol o zverení majetku eviduje obecný úrad obce.
4) Preberajúci je povinný poskytovať obecnému úradu obce pri príprave protokolu súčinnosť pri zverení majetku do správy.
5) Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku obce, ktorý mu obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.
6) Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky, udržiavať ho v užívaniaschopnom stave, zhodnocovať ho a nakladať s ním podľa týchto zásad a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
7) Správca majetku obce je povinný viesť o majetku obce evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.

Čl. 4
Podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila

1) Obecné zastupiteľstvo na návrh hlavného kontrolóra obce alebo starostu obce schváli odňatie majetku obce správcovi:
a) ktorému neslúži na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti a obec využije majetok hospodárnejšie,
b) ktorý spravuje majetok obce v rozpore s týmito zásadami,
c) ktorý bol zrušený,
d) ak ide o majetok,

 1. ktorý obec potrebuje vo verejnom záujme na verejnoprospešné stavby,
 2. ktorý obec potrebuje na plnenie prenesených úloh štátnej správy,
 3. ktorý obec potrebuje na plnenie samosprávnych úloh,
  2) Protokol o odňatí majetku pripraví správca majetku v súčinnosti s obecným úradom obce.
  3) Na spôsob a podmienky odňatia majetku sa primerane použijú ustanovenia Čl. 3.

Čl. 5
Postup prenechávania majetku do užívania

1) Obec môže svoj majetok, ktorý nepotrebuje na výkon samosprávnej pôsobnosti obce a na plnenie prenesených úloh štátnej správy prenechať právnickým osobám a fyzickým osobám do nájmu nájomnou zmluvou alebo prenechať bezodplatne do výpožičky zmluvou o výpožičke. Pri prenechávaní majetku obce do nájmu sa postupuje podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2) Nájomnou zmluvou môže starosta obce prenechať nájomcovi majetok obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci za odplatu, aby ho v dojednanej dobe užíval. Pri tomto nájme sa nepoužijú ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3) Zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom obec, ktorých trvanie s tým istým nájomcom nepresahuje 10 dní v kalendárnom mesiaci schvaľuje štatutárny orgán správcu. Pri tomto nájme sa nepoužijú ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
4) Nájomca môže vec užívať len v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v nájomnej zmluve.
5) Nájomca nemôže zriadiť záložné právo na majetok obce alebo tento majetok inak zaťažiť.

Čl. 6
Prebytočný alebo neupotrebiteľný majetok

1) Prebytočný je majetok, ktorý obec alebo správca trvalo nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
2) Neupotrebiteľný je majetok, ktorý pre svoje úplné fyzické alebo morálne opotrebovanie, poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže už slúžiť svojmu účelu.
3) O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku, ako aj o spôsobe naloženia s ním rozhoduje na základe návrhu finančnej (škodovej a vyraďovacej) komisie obecné zastupiteľstvo.
4) Prebytočný hnuteľný majetok, o ktorý neprejavili záujem iné právnické alebo fyzické osoby, sa fyzicky zlikviduje. Rovnako sa naloží aj s neupotrebiteľným majetkom. Dohľad a písomný záznam z fyzickej likvidácie zabezpečuje vyraďovacia a škodová komisia.
5) O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku, ako aj o spôsobe naloženia s ním písomne rozhoduje na základe návrhu vyraďovacej a škodovej komisie v zostatkovej hodnote jednotlivej hnuteľnej veci:
a) štatutárny orgán správcu do 1.500 € samostatne,
b) starosta obce do 3.500 € samostatne,
c) obecné zastupiteľstvo nad 3.500 €.
6) Prevod vlastníctva prebytočného majetku sa uskutoční na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu:
a) na základe obchodnej verejnej súťaže,
b) dobrovoľnou dražbou alebo
c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.
7) Obec nie je povinná vykonať obchodnú verejnú súťaž, dražbu a ani priamy predaj pri prevode hnuteľnej veci, ktorej zostatková hodnota je nižšia ako 5.000 €,
8) Obecný úrad obce zverejní zámer predať svoj majetok po schválení obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli, na webovom sídle obce a. miestnym rozhlasom. Ak ide o prevod na základe obchodnej verejnej súťaži, musí oznámenie obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.
9) Náklady na vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku znáša žiadateľ o majetok obce, taktiež poplatky za správu katastra. Znalecký posudok obstaráva obec.
10) Žiadateľ je povinný mať ku dňu podania žiadosti vyrovnané všetky záväzky voči obci.
11) Pri prevode majetku obec postupuje podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Čl. 7
Správa pohľadávky obce a iných majetkových práv

1) Správu pohľadávky obce je povinný vykonávať obecný úrad obce a správca:
a) z činnosti ktorého pohľadávka obce alebo správcu vznikla,
b) do pôsobnosti, ktorého patrí ochrana majetkových záujmov obce, poškodením ktorých pohľadávka obce alebo správcu vznikla,
c) ktorý vykonáva správu majetku obce, s ktorým pohľadávka obce súvisí.
2) Ak nemožno určiť správcu pohľadávky obce podľa ods. 1, určí správcu starosta obce.
3) Obec a správca je povinný starať sa o pohľadávky, a to, aby všetky povinnosti dlžníka boli včas a riadne splnené, aby pohľadávka obce alebo správcu bola včas uplatnená na príslušných orgánoch, a aby rozhodnutia týchto orgánov boli včas vykonané. Ak je dlžník v omeškaní s plnením peňažného dlhu, obec a správca je povinný starať sa o to, aby sa úroky z omeškania alebo poplatok z omeškania riadne a včas uplatnili a vymáhali, ak tieto zásady neustanovujú inak.
4) Ak osobitný zákon neustanovuje inak (z. č. 563/2009 Z.z. daňový poriadok), obec a správca môže na písomné požiadanie dlžníka, ktorý nemôže svoj dlh riadne a včas plniť, uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o splátkach alebo o odklade plnenia za podmienok, že:
a) dlžníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba,
b) dlžník nemá voči obci alebo správcovi inú pohľadávku,
c) dlžník svoj dlh písomne uznal čo do základu a výšky alebo ide o pohľadávku obce priznanú právoplatným rozhodnutím súdu,
d) dlžník sa v dohode o splátkach alebo o odklade platenia zaviaže zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku včas, alebo ak sa zlepšia jeho sociálne a finančné pomery,
e) dlžník sa zaviaže svoj dlh zaplatiť do 12 mesiacov od podpísania dohody. Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, môže dlhšiu dobu splácania povoliť starosta, a to na základe odôvodnenej písomnej žiadosti dlžníka.
5) Dohodu o splátkach alebo odklade plnenia, týkajúcu sa:
a) sumy do 3.500 € schvaľuje starosta,
b) sumy nad 3.500 € schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
6) Pri povolení splátok alebo odkladu platenia neúčtuje obec alebo správca úroky z omeškania.
7) Obec alebo správca – po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu môže za podmienok, uvedených v ods. 4 písm. a), b) a c) dočasne upustiť najviac na 5 mesiacov od vymáhania pohľadávky, ktorú prechodne nemožno vymáhať z výnimočných dôvodov hodných osobitného zreteľa.
8) Za nevymožiteľnú sa považuje taká pohľadávka, ktorá sa vymáha bezvýsledne, t.j. po vyčerpaní všetkých právnych možností voči dlžníkovi alebo ak by vymáhanie zrejme neviedlo k výsledku, alebo ak je pravdepodobné, že by náklady vymáhania presiahli výšku pohľadávky.
9) Ak osobitný zákon neustanovuje inak (z. č. 569/2009 Z. z. daňový poriadok), obec alebo správca trvale upustí od vymáhania pohľadávky od dlžníka len vtedy, ak sa pohľadávka premlčala a dlžník vzniesol námietku premlčania. Obec alebo správca môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že ide o nevymožiteľnú pohľadávku. O trvalom upustení od vymáhania pohľadávky písomne rozhodne:

 • do 3.500 € starosta obce,
 • nad 3.500 € obecné zastupiteľstvo.
  10) Starosta alebo správca môže pohľadávku započítať len písomnou dohodou za podmienok, že:
  a) existuje pohľadávka dlžníka voči obci alebo správcovi a tomu zodpovedajúci záväzok obce alebo správcu,
  b) pohľadávka dlžníka nie je premlčaná,
  c) správca má na to predchádzajúci písomný súhlas starostu obce.
  11) Pokiaľ osobitné predpisy neurčujú inak, postup uvedený v odsekoch 2 až 10 obdobne platí aj pri nakladaní s inými majetkovými právami.
  12) Hlavný kontrolór predkladá raz ročne obecnému zastupiteľstvu informatívnu správu o správe pohľadávok za predchádzajúci rok, a to do 90 dní po uplynutí kalendárneho roka. Správa obsahuje identifikáciu dlžníka, výšku pohľadávky, dátum vzniku pohľadávky, dôvod nevymoženia pohľadávky, aké právne prostriedky boli použité na vymoženie pohľadávky, uvedenie, či ide o trvalé alebo dočasné upustenie a dôvod upustenia od vymáhania pohľadávky.
  Čl. 8
  Nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi v právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, obecné zastupiteľstvo postupuje podľa odsekov 1 až 7 § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ak tento postup nevylučujú osobitné predpisy napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 9
Koncesný majetok

1) Koncesný majetok je majetok obce, ktorý na základe schválenia koncesnej zmluvy obecným zastupiteľstvom užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného zákona (napríklad zákona o verejnom obstarávaní).
2) Pri nakladaní s koncesným majetkom obce obecné zastupiteľstvo postupuje podľa § 9c a § 9d zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Čl. 10
Spoločný podnik

1) Spoločný podnik je právnická osoba, ktorú na účel realizácie koncesie založila obec spoločne s koncesionárom. Spoločný podnik je aj právnická osoba, ktorú založil koncesionár, do ktorej základného imania bol na základe koncesnej zmluvy vložený majetok obce.
2) Obecné zastupiteľstvo pri zakladaní spoločného podniku a pri vkladaní základného imania do spoločného podniku postupuje podľa § 9e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Čl. 11
Dôvody hodné osobitného zreteľa a podmienky, za ktorých je možné znížiť kúpnu cenu oproti všeobecnej hodnote majetku

1) Dôvodom hodným osobitného zreteľa (§ 9a ods. 15 písm. f zákona o majetku obcí) môže byť najmä, nie však výlučne:
a) objektívna nemožnosť vykonania súťažnej formy prevodu majetku obce, (napríklad reálna nepoužiteľnosť žiadaného pozemku pre inú osobu ako žiadateľa, riziko špekulatívneho konania, malá výmera alebo neprístupnosť žiadaného pozemku, nie je možné očakávať vyšší výnos pri použití súťažnej formy prevodu majetku obce a pod.)
b) prevod majetku obce z dôvodu verejného záujmu, (napr. podpora športu, vedy, kultúry a zdravia, podpora podnikateľskej činnosti, rozvoj verejnej infraštruktúry, ochrana životného prostredia a pod.)
2) Pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa je možné kúpnu cenu znížiť len v prípade, že celkový prínos pre obec bude aj po znížení vyšší ako hodnota tohto majetku, prípadne z dôvodu všeobecného verejného záujmu alebo mimoriadneho sociálneho zreteľa.
3) Ustanovenie ods. 1) a 2) obec primerane použije aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu .
4) Všeobecná hodnota prevádzaného (prenajatého) majetku je stanovená znaleckým posudkom, ktorý v deň schválenia prevodu nie je starší ako deväť mesiacov; stanovenie všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku znaleckým posudkom sa nevyžaduje, ak hodnota prevádzaného majetku obce neprevyšuje 3.000 eur alebo hodnota nájomného v úhrne za celé obdobie nájmu neprevyšuje 7.500 €.

Čl. 12
Úkony, podliehajúce schváleniu orgánmi obce a správcom

5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu napríklad zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,
c) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom,
d) nájomnú zmluvu, ktorou sa prenecháva nájomcovi majetok obce do nájmu, ktorého trvanie s tým istým nájomcom presiahne 10 dní v kalendárnom mesiaci,
e) zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom obec, ktorej trvanie s tým istým nájomcom presahuje 10 dní v kalendárnom mesiaci,
f) zmluvu o výpožičke majetku obce, len na účely poskytovania a vykonávania osvetovej činnosti alebo zameranej na ochranu životného prostredia, boja proti kriminalite, drogovej závislosti a závislosti od hazardných hier, alebo iných dôvodov všeobecného verejného záujmu, to len v prípade dočasného prenechania majetku do užívania neziskovému a verejnoprospešnému subjektu, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
g) zámennú zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec,
h) darovaciu zmluvu, ktorou darca daruje obci ako obdarovanému finančné prostriedky alebo inú vec v hodnote nad 3.500 €,
i) dohodu o splátkach alebo o odklade plnenia nad 3.500 €,
j) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky nad 3.500 €,
k) prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad 3.500 €,
l) prebytočnosť alebo neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku, ako aj o spôsobe naloženia s ním nad 3.500 €,
m) nakladanie s majetkovými právami nad 3.500 €,
n) aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,
o) vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
p) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
q) návratné zdroje financovania,
r) sumu ručiteľských záväzkov obce,
s) poskytovanie dotácií právnickým osobám z rozpočtu obce nad 1.000 €,
t) združovanie obecných prostriedkov a zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.
6) Zmenu účelového určenia majetku obce, ktorý obec nadobudla podľa § 2b ods. 1 a § 2c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ktorý ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na obec slúži na výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti, taktiež vklad takéhoto majetku do obchodnej spoločnosti alebo jeho použitie na založenie právnickej osoby a prebytočnosť takéhoto majetku, pričom o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci podľa tohto písmena v hodnote 3.500 € alebo nižšej bude v súlade s § 7a ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí rozhodovať starosta obce.
7) Ďalšie úkony, ktoré obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podľa ods. 1), ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, schvaľuje starosta obce.

Čl. 13
Vedenie účtovníctva

1) Rozsah a spôsob vedenia účtovníctva a účtovnej závierky upravuje osobitný právny predpis ( z. č. 431/2002 Z. z v znení neskorších predpisov).
2) Obeh účtovných dokladov musí byť organizovaný tak, aby sa príslušný doklad dostal včas do rúk zamestnanca, zodpovedného za jednotlivé operácie.
3) Objednávky môže vystavovať zamestnanec obce písomne poverený starostom a starosta obce a zamestnanec správcu písomne poverený štatutárnym orgánom správcu.
4) Príkaz na úhradu do peňažného ústavu vystavuje zamestnanec obce písomne poverený starostom a zamestnanec správcu písomne poverený štatutárnym orgánom správcu po vykonanej finančnej kontrole. Podpisové právo na úseku obehu účtovných dokladov:
a) na obecnom úrade obce majú:

 1. starosta obce,
 2. zástupca starostu obce,
 3. zamestnanec obce písomne poverený starostom obce.
  b) u správcu majú:
 4. štatutárny orgán správcu,
 5. zamestnanec správcu písomne poverený štatutárnym orgánom správcu.
  5) Správnosť vystavenia príkazu na úhradu overuje zodpovedný zamestnanec obce a zodpovedný zamestnanec správcu. Za správne a včasné vybavenie a doručenie jednotlivých dokladov v rámci obehu účtovných dokladov, ako aj za stav ich archivovania zodpovedá na obecnom úrade zamestnanec obecného úradu poverený starostom obce a u správcu štatutárny orgán správcu.
  6) Na ostatné drobné výdavky obce môže zodpovedný zamestnanec obce jedenkrát v pracovnom dni vybrať v peňažnom ústave hotovosť vo výške 500 € s výnimkou dňa, kedy zamestnávateľ vypláca zamestnancom plat. Na ostatné drobné výdavky správcu môže zodpovedný zamestnanec správcu jedenkrát v pracovnom dni vybrať v peňažnom ústave hotovosť vo výške 500 € s výnimkou dňa, kedy zamestnávateľ vypláca zamestnancom plat.
  7) Pokladničný zostatok ku koncu pracovného dňa môže byť:
  a. na obecnom úrade vo výške 500 € s výnimkou dňa výplat, ak si zamestnanec obce z vážnych dôvodov nemohol prevziať plat,
  b. u správcu vo výške 500 € s výnimkou dňa výplat, ak si zamestnanec správcu z vážnych dôvodov nemohol prevziať plat.
  2) Pokladník musí mať uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti a musí mu byť pridelený primeraný priestor, aby mohol svoju činnosť vykonávať v súlade s platnou právnou úpravou. Dohodu o hmotnej zodpovednosti musia mať aj zamestnanci, ktorým sú zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ktoré sú povinní vyúčtovať.
  3) Všetky účtovné a pokladničné operácie – príjmové aj výdavkové doklady podliehajú finančnej kontrole. Systematickú kontrolu pokladničných operácií vykonáva jedenkrát štvrťročne na obecnom úrade starosta obce a hlavný kontrolór obce u správcu štatutárny orgán správcu a hlavný kontrolór. Starosta obce, štatutárny orgán správcu a hlavný kontrolór obce vykonávajú náhodnú kontrolu pokladničných operácií a pokladne.

Čl. 14
Rozpočet obce

1) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov upravuje osobitný právny predpis (z. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov)
2) Finančné hospodárenie obce a správcu sa riadi schváleným rozpočtom obce.
3) Ak vznikne v priebehu roka nevyhnutná potreba úhrady (živelné pohromy, havárie a iné mimoriadne udalosti), ktoré nie sú v rozpočte obce, môže starosta obce po prerokovaní s predsedom finančnej komisie obecného zastupiteľstva úhradu realizovať v súlade s týmito zásadami a platnými právnymi predpismi, o čom informuje obecné zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadaní.
4) v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže starosta obce Bacúch vykonávať zmeny rozpočtu obce do výšky 1.500 € prostredníctvom rozpočtových opatrení.

Čl. 15
Majetková účasť v obchodných spoločnostiach

1) Obecné zastupiteľstvo je oprávnené zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, schvaľovať majetkovú účasť v právnickej osobe a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov.
2) Pôsobnosť valného zhromaždenia obchodných spoločností, v ktorých je obec jediným spoločníkom, alebo jediným akcionárom sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka. Pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle uvedených predpisov vykonáva štatutárny orgán obce – starosta. Starosta pri výkone právomoci valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou obce rozhodne po predchádzajúcom súhlase obecného zastupiteľstva v týchto prípadoch:
a) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
b) rozhodovanie o akomkoľvek prevode vlastníctva nehnuteľného majetku,
c) o všetkých peňažných a nepeňažných vkladoch do obchodnej spoločnosti alebo do kapitálového fondu obchodnej spoločnosti,
d) o uzatvorení nájomnej zmluvy na prenájom majetku na dobu dlhšiu ako 5 rokov,
e) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy.

Čl. 16
Ochrana majetku obce

1) Obecné zastupiteľstvo, starosta obce a správca sú povinní majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinní najmä:
a) Udržiavať, zhodnocovať a užívať majetok obce,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v predpísanej evidencii.
2) Starosta obce poverí zamestnanca obce za kľúčový režim v jednotlivých budovách a v kanceláriách.
3) Na ochranu majetku obce ako preventívne opatrenia sa použijú:
a) mechanické zábrany (oplotenie, zamrežovanie jednotlivých objektov a umiestnenie trezorov, pokladníc),
b) zabezpečovacia technika (elektronická signalizácia a elektronická požiarna signalizácia).
4) Kontrolu ochrany majetku obce vykonáva:
a) starosta obce,
b) správca,
c) hlavný kontrolór obce,
d) finančná komisia obecného zastupiteľstva.

Čl. 17
Záverečné ustanovenia

1) Kontrolu dodržiavania ustanovení týchto zásad vykonávajú hlavný kontrolór najmenej raz ročne a finančná komisia obecného zastupiteľstva.
2) Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu za predchádzajúci kalendárny rok písomnú správu o kontrole prevodov nehnuteľného majetku, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20.000 €, a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka, obec zverejní výsledky tejto kontroly na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle obce.
3) Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
4) Zrušujú sa zásady o hospodárení majetku obce Bacúch zo dňa 28.04.2011 schválené uznesením č. 25/2011.
5) Tieto Zásady hospodárenia s majetkom obce schválilo obecné zastupiteľstvo obce Bacúch uznesením č. 69 dňa 29.11.2023.
6) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1.12.2023.

V Bacúchu dňa 01.12.2023