Preskočiť na obsah

Materská škola

Materská škola Bacúch

Základná charakteristika materskej školy

Zriaďovateľom MŠ  je Obec Bacúch, Hlavná 278/45, Bacúch p. Beňuš 976 64 v zastúpení starostom obce Ing. Michalom Chovancom. Materská škola je 1-triedna. Poskytuje celodennú aj poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, spravidla  pre 21 detí, čo závisí od vekového zloženia detí, a  dodržania platnej legislatívy. Poskytuje tiež možnosť poldenného pobytu.

Charakteristika výchovno-vzdelávacej činnosti

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej a rozvoj schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu „Bacúšske lienky a lienkáči“ vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania. Pri tvorbe dokumentu boli stanovené vlastné ciele zohľadňujúce potreby na rozvoj všetkých oblastí osobnosti dieťaťa, vychádzajú zo zamerania a podmienok MŠ v Bacúchu. Učebné osnovy sú spracované do 10 tematických celkov podľa ročných období,  s následným spracovaním jednotlivých tém na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti. Zameriava sa na vzdelávanie cez zážitkové učenie s cieľom trvalého poznania. Popri celkovom rozvoji dieťaťa kladie dôraz na rozvíjanie pohybových, jazykových a komunikačných zručností detí . Edukáciu zabezpečuje odborne kvalifikovaný personál.

Budova materskej školy sa nachádza v centre dediny, a lemuje ju hlavná cesta. MŠ je dvojpodlažná budova so vstupnou chodbou a šatňou. Na prízemí sa nachádza herňa, výdajňa jedál, jedáleň, riaditeľňa, sociálne zariadenie, spálňa a sklad učebných pomôcok. Súčasťou budovy materskej školy je elokované pracovisko základnej umeleckej školy v Heľpe. Na poschodí sa nachádza trieda hudobného a výtvarného odboru. Tiež je tam telocvičňa, ktorú v prípade nepriaznivého počasia využívame na športové aktivity.  Materská škola má vlastnú práčovňu. Strava je dovážaná zo základnej školy v Polomke a stravovanie je zabezpečené zamestnankyňou výdajnej školskej jedálne. Strava je podávaná deťom v jedálni, kde je  vytvorená pokojná atmosféra a dostatok priestoru a času na jedlo.

Školský dvor je veľký, ponúka možnosť na plnohodnotnú realizáciu pre všetky organizačné formy. Je vybavený novými exteriérovými hojdačkami a domčekom so šmýkačkou. Zariadenie je stabilne nainštalované a spĺňa všetky normy podľa platnej legislatívy. Deti majú k dispozícii pieskovisko, ktoré je pravidelne udržiavané a využívané od apríla do konca októbra, prípadne,  keď je vhodné počasie.

Školsky dvor je z druhej strany v tichom prostredí a umožňuje deťom vykonávať rôzne pohybové aktivity na preliezkach, hojdačkách, či šmýkačkách. Blízkou súčasťou areálu je multifunkčné ihrisko, ktoré je materskou školou často využívané.

Telocvičňa je vybavená dostatkom telovýchovného náradia a náčinia.