Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Bacúch.

Nadpis

Zverejnené

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29.9.2022

26.9.2022

Prílohy

Popis

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                    Starosta obce Bacúch

podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29.09.2022 /štvrtok/ o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

 1. Štátna hymna
 2. Otvorenie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 5. Voľba návrhovej  komisie
 6. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
 7. Informácia o činnosti obecného úradu
 8. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018-2022
 9. Návrh na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva
 10. Rozpočtové opatrenie  3/2022
 11. Interpelácia poslancov
 12. Diskusia
 13. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2022

20.6.2022

Prílohy

Popis

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva

         Starosta obce Bacúch

podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 23.06.2022 /štvrtok/ o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej  komisie
 5. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
 6. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2021
 7. Informácia o činnosti obecného úradu
 8. Informácia o možnosti vysporiadania pozemkov vo verejnom záujme pod miestnymi cestami
 9. Informácia o predbežnom pláne čerpania dovolenky starostu obce do obdobia komunálnych volieb (usmernenie od advokátskej kancelárie)
 10. Dohoda o pristúpení k záväzku za rok 2022 (pristupujúci MaJa s.r.o. za Agrospoločnosť Polomka a.s.)
 11. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
 12. Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2022-2026
 13. Rozpočtové opatrenie  2/2022
 14. Interpelácia poslancov
 15. Diskusia
 16. Záver