Preskočiť na obsah

Zloženie pracovných komisií (volebné obdobie 2022-2026):

Komisia životného prostredia a výstavby

predseda: Ing. Milan Boroš

členovia: Miroslav Nikel,  Ján Kán

Finančná komisie (škodová, vyraďovacia )

predseda: Stanislav Jančo

členovia: Mgr. Kristína Piliarová, Tomáš Medveď

Komisie kultúrno-školskej a športovej

predseda: Ing. Zdenko Šándor

členovia: Ing. Martin Nikel, Jana Bevelaquová

Komisia na ochranu verejného poriadku

predseda: Tomáš Medveď

členovia : Ing. Michal Kán, Ján Kán             

Komisia sociálno-zdravotná

predseda: RNDr. Edita Niklová

členovia: Anna Niklová, Martina Popróčiová

Komisia na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce

predseda: Tomáš Medveď 

členovia:  Mgr. Dominika Rosenbergerová, Mgr. Natália Kánová    

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

predseda: Ing. Milan Boroš

členovia: Ján Kán,  Tomáš Medveď

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom.

Úlohy komisie životného prostredia a výstavby:

 • zabezpečuje a kontroluje stav životného prostredia na území obce (zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o vodách, zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákon o ochrane ovzdušia, zákon o odpadoch, zákon o ochrane pred povodňami),
 • kontroluje dodržiavanie ustanovení stavebného zákona (povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác, povolenie terénnych úprav, prác a zariadení),
 • podáva stavebnému úradu podnety na prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút,
 • podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, pokiaľ má dopad na ochranu životného prostredia a výstavby,
 • podáva námety, návrhy, stanoviská a názory ku všetkým materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie obecnému zastupiteľstvu, či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty životného prostredia a výstavby,
 • vyjadruje sa a predkladá obecnému zastupiteľstvu stanoviská k územno-plánovacej dokumentácii. 

Úlohy finančnej komisie:

 • pripravuje a zostavuje viacročný rozpočet obce,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • podieľa sa na inventarizácii majetku obce,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu iniciatívne návrhy, týkajúce sa rozpočtu obce, hospodárenia s majetkom obce, správy daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Úlohy kultúrno-školskej a športovej komisie:

na úseku kultúry:

 • podnetmi a návrhmi podporuje zriadenie a zachovanie divadelnej činnosti, speváckej činnosti a ľudových tancov,
 • vytvára organizačné podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti,
 • organizačne pripravuje významné kultúrne a spoločenské podujatia miestneho významu,

na úseku školstva:

 • vyjadruje sa k zriadeniu, spojeniu a zrušeniu základnej školy, materskej školy a školského zariadenia,
 • predkladá návrhy pri zostavovaní plánu  a rozpočtu školy a školského zariadenia,
 • sleduje stav výkonu správy školy a školského zariadenia,
 • sleduje stav výchovy a vzdelávania v základnej škole a školského zariadenia o čom informuje obecné zastupiteľstvo,

na úseku telesnej kultúry:

 • podnetmi a návrhmi utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry v obci, najmä rozvoj športu pre všetkých a podporuje a organizuje telovýchovné, turistické a športové podujatia,
 • kontroluje stav správy športových obecných zariadení,
 • sleduje a vyhodnocuje výsledky a úroveň jednotlivých telovýchovných, turistických a športových podujatí, o čom informuje obecné zastupiteľstvo.

Úlohy komisie ochrany verejného poriadku:

 • zabezpečuje a kontroluje ochranu verejného poriadku na verejných priestranstvách, vo verejných miestnostiach, na športových a kultúrnych podujatiach, na výstavách a obecných slávnostiach, v miestach sústredeného cestovného ruchu, pri ochrane štátnych a obecných symboloch,
 • podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, pokiaľ má dopad na ochranu verejného poriadku,
 • podáva námety, návrhy, stanoviská a názory ku všetkým materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie obecnému zastupiteľstvu, či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty verejného poriadku,
 • pri zabezpečovaní verejného poriadku spolupracuje s príslušným Obvodným oddelením policajného zboru Slovenskej republiky.

Úlohy sociálno-zdravotnej komisie:

na úseku sociálnej pomoci

 • vypracúva koncepcie sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva na území obce,
 • vyjadruje sa k zriadeniu zariadenia sociálnych služieb,
 • podáva podnety na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
 • navrhuje opatrenia sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately,
 • navrhuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu,

na úseku zdravotníctva

 • vyjadruje sa k zriadeniu zdravotníckeho zariadenia na území obce,
 • vyjadruje sa k schváleniu ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia,
 • podieľa sa na príprave preventívnych programoch.

Úlohy komisie na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce:

 • riešenie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach.

Úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu:

 • prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požaduje od starostu vysvetlenia,
 • podáva podnety príslušnému daňovému úradu na začatie konania podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
 • sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl. 7 ods. 7 až 9),
 • predkladá zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,
 • kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení starostom obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá návrh zastupiteľstvu.