Preskočiť na obsah

Poskytovanie údajov

Nadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty

Nadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty

Smernica obce Bacúch o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

       Starosta obce Bacúch v zmysle § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií  ustanovuje

Čl. I.

Materiálne náklady

Za materiálne náklady za sprístupnenie informácií sa  považujú náklady na:

a) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä kompaktných diskov,

b) vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,

c) obstaranie obalu, a to najmä obálok,
d) odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.

Čl. II.

Úhrada nákladov

Úhrada nákladov podľa čl. I. tejto smernice sa určí ako súčet týchto nákladov.

Čl. III.

Spôsob úhrady nákladov

Žiadateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie môže uhradiť náklady podľa čl. II. tejto smernice  obci takto:

a) poštovou poukážkou,

b) bezhotovostným prevodom na účet  obce Bacúch IBAN  SK8656000000002000489001 vedený v Prima banke Slovensko

c) v hotovosti do pokladne obce Bacúch.

Čl. IV.

Poskytovanie informácií bezplatne

 Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne. 

Čl. V.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

0,06 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,10 €  za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,12 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,18 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

0,40 € za 1 ks CD ROM

obálka formát B6, doporučene, (125x176mm)– 0,03 €

obálka formát C5, doporučene, (162x229mm)– 0,04 €

náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

Čl. VI.

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 1. januára 2017.

Postup a lehoty pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácie:

 Ak ide o žiadosť podanú ústne, vyhotoví sa formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni obecného úradu obce Bacúcha doručí sa vecne príslušnému zamestnancovi na vybavenie.

– Zo žiadosti adresovanej obecnému úradu musí byť zrejmé:

  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (písomne, emailom…)

 – Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, obecný úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil.

– Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po márnom uplynutí  určenej lehoty na doplnenie žiadosti sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.

– Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi .

– Obecný úrad vybaví žiadosť o informáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní od podania alebo odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných zákonom stanovených dôvodov môže obecný úrad lehotu predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

– Predĺženie lehoty obecný úrad oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

– Ak obecný úrad nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej doručenia povinnej osobe, ak je mu známa, ak nie je známa, žiadosť odmietne rozhodnutím.  Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.

 Obecný úrad sprístupňuje informácie najmä:

– ústne

– nahliadnutím do spisu

– vyhotovením odpisu alebo výpisu

– odkopírovaním informácií na technický nosič dát

– sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami

– telefonicky

– poštou

– elektronickou poštou 

Postup a lehoty pri vybavovaní iných podaní:

Pri vybavovaní iných podaní obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to:

– v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,

– v ostatných prípadoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak rozhodne do 30 dní od začatia konania,

– vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,

– ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán.

Ak obecný úrad nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť. 

Postup a lehoty pri vybavovaní sťažností:

Pri vybavovaní sťažností obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:

– obecný úrad je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,

– ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže starosta obce lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

Obecný úrad oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu. 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

1. Miesto

Žiadosť o poskytnutie informácie, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať na adresu obecného úradu:

Obecný úrad Bacúch

Hlavná 279

976 64 Bacúch

Miestom, kde možno získať informácie v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podateľňa obecného úradu obce Bacúch.

Na zabezpečenie využívania služieb elektronickej schránky, elektronickej podateľne (www.slovensko.sk) a elektronickej pošty, orgán verejnej moci, t. j. Obec Bacúch prijíma tieto dátové formáty:

– PDF, TXT, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, XLS, XLSX

Podania v iných dátových formátoch sa budú považovať za nedoručené.

2. Čas

Informáciu možno žiadať:

nepretržite – písomne, elektronickou poštou (obecnyurad@bacuch.sk)

            Lehota na vybavenie začína plynúť začiatkom pracovného dňa prijatia žiadosti.

počas úradných hodín – osobne alebo telefonicky (048/6188301).

            Lehota na vybavenie začína plynúť začiatkom prijatia žiadosti.

Podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať:

nepretržite – písomne, elektronickou poštou (obecnyurad@bacuch.sk)

            Lehota na vybavenie začína plynúť začiatkom pracovného dňa prijatia podnetu,

            sťažnosti alebo iného podania.

počas úradných hodín – osobne alebo telefonicky (048/6188301).

             Lehota na vybavenie začína plynúť začiatkom prijatia podnetu, sťažnosti alebo iného

             podania.

3. Spôsob

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Požadované informácie vrátane sprievodných informácií sa sprístupňujú po vylúčení tých informácií, pri ktorých to v § 8 – 11 ustanovuje zákon o slobode informácií.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, komu je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.