Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Bacúch.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Zverejnenie zámeru

prenajať nižšie identifikovaný majetok obce Bacúch z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Bacúch v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu Žiadateľa.

Predmetné nehnuteľnosti:

nebytové  priestory o výmere 21,40 m2 v budove Kultúrneho domu Bacúch, súpisné číslo 279, postavenej na pozemku KNC parc.č. 627, zapísanej na LV č. 802, v k.ú. Bacúch, obec Bacúch (ďalej aj len ako „Predmetné nehnuteľnosti“).

Žiadateľovi:

Obchodné meno:                     Slovak Telekom, a.s.

Adresa:                                    Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO:                                         35 763 469

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Skutočnosť, že predmetné nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom nájmu sú nevyhnutné z dôvodu zachovania prevádzky telekomunikačného technologického zariadenia v týchto  priestoroch, ktoré je v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách verejnoprospešným zariadením poskytujúcim obyvateľom obce vo verejnom záujme prístup k elektronickým komunikačným službám (pohotovostné linky). S poukazom na vyššie uvedené, sa obec Bacúch rozhodla o predĺženie prenájmu predmetných nehnuteľností Žiadateľovi“.

Zámer  obce je zverejnený:

– na úradnej tabuli obce  Bacúch  dňa 29.03.2022

– na webovej stránke obce Bacúch dňa 29.03.2022

– z úradnej tabule obce Bacúch zvesené dňa ……………….

– z webovej stránky obce Bacúch  stiahnuté dňa ………………….

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ing. Michal Chovanec

                                                                                                                             starosta obce

Prílohy

Popis

Obec Bacúch

Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

Telef. 048/6188 301,  0911 922 877

Mail: obecnyurad@bacuch.sk

Sp.zn:     OcÚB/S2022/00148                                                                             Bacúch:  24.03.2022  

OZNÁMENIE  O  ULOŽENÍ  ZÁSIELKY

      V zmysle § 5 zák. č. 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, oznamujme uloženie písomnosti Okresný súd Košice II ,adresu jeho sídla:

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA:   Igor Svoboda ,  976 64 Bacúch

Dátum vyvesenia zásielky:  24.03.2022 Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v sídle Obecného úradu Bacúch, Hlavná 279/43 počas úradných hodín:

Pondelok :    7.00 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Utorok:         7.00 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Streda:         7.00 – 12.00 hod   12.30  – 16.30 hod.

Piatok:          7.00 – 12.00 hod   12.30 – 13.30 hod.

v odbernej lehote, ktorá končí dňa:  08.04.2022

Upozornenie:

Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

                                                                                                                       Romana Molentová

                                                                                                                  zamestnankyňa obce Bacúch