Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Bacúch.

Nadpis

Zverejnené

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.9.2022

26.9.2022

Prílohy

Popis

Starosta obce Bacúch

podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29.09.2022 /štvrtok/ o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

  1. Štátna hymna
  2. Otvorenie
  3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  5. Voľba návrhovej  komisie
  6. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
  7. Informácia o činnosti obecného úradu
  8. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018-2022
  9. Návrh na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva
  10. Rozpočtové opatrenie  3/2022
  11. Interpelácia poslancov
  12. Diskusia
  13. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.6.2022

20.6.2022

Prílohy

Popis

 Starosta obce Bacúch podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 23.06.2022 /štvrtok/ o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Voľba návrhovej  komisie
  5. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
  6. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2021
  7. Informácia o činnosti obecného úradu
  8. Informácia o možnosti vysporiadania pozemkov vo verejnom záujme pod miestnymi cestami
  9. Informácia o predbežnom pláne čerpania dovolenky starostu obce do obdobia komunálnych volieb (usmernenie od advokátskej kancelárie)
  10. Dohoda o pristúpení k záväzku za rok 2022 (pristupujúci MaJa s.r.o. za Agrospoločnosť Polomka a.s.)
  11. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
  12. Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2022-2026
  13. Rozpočtové opatrenie  2/2022
  14. Interpelácia poslancov
  15. Diskusia
  16. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Vyvesené dňa : 20.06.2022