Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Bacúch.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                    Starosta obce Bacúch

podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2023 /štvrtok/ o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Informácia o činnosti obecného úradu
 7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2023-2027, s platnosťou do roku 2030
 8. Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023-2027, s platnosťou do roku 2030
 9. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2024
 10. VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 11. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
 12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2024
 13. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2024
 14. Návrh rozpočtu na rok 2024, orientačne na roky 2025-2026
 15. Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2024
 16. Interpelácia poslancov
 17. Diskusia
 18. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Prílohy

Popis

Starosta obce Bacúch

podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29.09.2022 /štvrtok/ o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

 1. Štátna hymna
 2. Otvorenie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 5. Voľba návrhovej  komisie
 6. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
 7. Informácia o činnosti obecného úradu
 8. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018-2022
 9. Návrh na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva
 10. Rozpočtové opatrenie  3/2022
 11. Interpelácia poslancov
 12. Diskusia
 13. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Prílohy

Popis

 Starosta obce Bacúch podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 23.06.2022 /štvrtok/ o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej  komisie
 5. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
 6. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2021
 7. Informácia o činnosti obecného úradu
 8. Informácia o možnosti vysporiadania pozemkov vo verejnom záujme pod miestnymi cestami
 9. Informácia o predbežnom pláne čerpania dovolenky starostu obce do obdobia komunálnych volieb (usmernenie od advokátskej kancelárie)
 10. Dohoda o pristúpení k záväzku za rok 2022 (pristupujúci MaJa s.r.o. za Agrospoločnosť Polomka a.s.)
 11. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
 12. Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2022-2026
 13. Rozpočtové opatrenie  2/2022
 14. Interpelácia poslancov
 15. Diskusia
 16. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Vyvesené dňa : 20.06.2022