Preskočiť na obsah

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2023

Zverejnené
11. decembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
11. decembra 2023 − 14. decembra 2023
Kategória

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                    Starosta obce Bacúch

podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2023 /štvrtok/ o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Informácia o činnosti obecného úradu
 7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2023-2027, s platnosťou do roku 2030
 8. Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023-2027, s platnosťou do roku 2030
 9. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2024
 10. VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 11. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
 12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2024
 13. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2024
 14. Návrh rozpočtu na rok 2024, orientačne na roky 2025-2026
 15. Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2024
 16. Interpelácia poslancov
 17. Diskusia
 18. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Prílohy