Hlavný kontrolór

Ing. Bridišová Soňa

Hlavný kontrolór

kontrolor@bacuch.sk 048/6188 301

Na výkon kontrolnej činnosti si obec zriaďuje hlavného kontrolóra, ktorý je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce, najmä kontroluje pokladničné operácie, účtovníctvo obce, ako aj nakladanie s majetkom obce. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde má poradný hlas.

Nadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty

Nadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty

Nadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty

Nadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty

V rámci dohodnutého druhu práce hlavný kontrolór zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

1) Vykonáva kontrolu:

zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti  pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými  právami  obce,  ako  aj s majetkom, ktorý  obec  užíva  podľa  osobitných predpisov,

kontrola  príjmov, výdavkov  a finančných  operácií obce,

kontrola vybavovania  sťažností a petícií,

kontrola dodržiavania všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  vrátane nariadení obce,

kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva,

kontrola dodržiavania interných  predpisov obce,

kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

2) Kontrolnej činnosti  podlieha

obecný úrad,

rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

právnické  osoby, v  ktorých má  obec majetkovú  účasť a iné osoby,  ktoré  nakladajú  s  majetkom  obce,  alebo  ktorým bol majetok  obce   prenechaný  na  užívanie,   a  to  v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

osoby, ktorým boli poskytnuté  z rozpočtu obce účelové dotácie alebo  návratné  finančné  výpomoci,  či  nenávratné  finančné výpomoci  podľa osobitného  predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný  kontrolór  pri  výkone  kontrolnej  činnosti postupuje podľa  pravidiel,  ktoré  ustanovuje  zákon č. 343/2015 Z. z. o finančnej kontrole. 

3) Hlavný kontrolór

predkladá obecnému  zastupiteľstvu raz za  šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,  ktorý musí  byť najneskôr  15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve  zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu  obce   pred  jeho   schválením  v obecnom zastupiteľstve,

predkladá  správu o výsledkoch  kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

predkladá  obecnému zastupiteľstvu  najmenej raz  ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia  s  prostriedkami  pridelenými  obci  zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

vybavuje sťažnosti, ak mu jej prešetrenie zverilo obecné zastupiteľstvo,

je  povinný  vykonať  kontrolu,  ak  ho  o  to  požiada obecné zastupiteľstvo,

zúčastňuje sa na  zasadnutiach obecného zastupiteľstva  a   obecnej  rady  s  hlasom   poradným;  môže  sa zúčastňovať   aj  na   zasadnutiach  komisií   zriadených  obecným zastupiteľstvom,

je oprávnený nahliadať  do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

je  povinný  na  požiadanie bezodkladne sprístupniť  výsledky  kontrol  poslancom  obecného zastupiteľstva alebo starostovi obce.

 Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch uznesením č. 39/2015 zo dňa 26.3.2015 zvolilo v súlade s § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  Ing. Soňu Bridišovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Bacúch na dobu určitú od 1.4.2015 (funkčné obdobie šesť rokov).

    Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

     Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo obce Bacúch určilo hlavnému kontrolórovi obce Bacúch pracovný čas, ktorého dĺžka je 7,5 hodín týždenne (úväzok 0,2). Hlavný kontolór nevykonáva kontrolnú činnosť pre iné obce.

    V zmysle ustanovenia § 18c ods. 1 písm.  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra je súčinom  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v  národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu  Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok  a koeficientu podľa počtu  obyvateľov obce v závislosti od dĺžky pracovného času . V roku 2016 tj. 883 eur x 1,28 x 0,2.

    Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie   bez  súhlasu  obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť členom riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť.

Zverejnené 28. marca 2022.
Upravené 29. marca 2022.