Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór

Ing. Bridišová Soňa

Hlavný kontrolór

kontrolor@bacuch.sk 048/6188 301

Na výkon kontrolnej činnosti si obec zriaďuje hlavného kontrolóra, ktorý je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce, najmä kontroluje pokladničné operácie, účtovníctvo obce, ako aj nakladanie s majetkom obce. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde má poradný hlas.

Nadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty

V rámci dohodnutého druhu práce hlavný kontrolór zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

1) Vykonáva kontrolu:

zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti  pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými  právami  obce,  ako  aj s majetkom, ktorý  obec  užíva  podľa  osobitných predpisov,

kontrola  príjmov, výdavkov  a finančných  operácií obce,

kontrola vybavovania  sťažností a petícií,

kontrola dodržiavania všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  vrátane nariadení obce,

kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva,

kontrola dodržiavania interných  predpisov obce,

kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

2) Kontrolnej činnosti  podlieha

obecný úrad,

rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

právnické  osoby, v  ktorých má  obec majetkovú  účasť a iné osoby,  ktoré  nakladajú  s  majetkom  obce,  alebo  ktorým bol majetok  obce   prenechaný  na  užívanie,   a  to  v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

osoby, ktorým boli poskytnuté  z rozpočtu obce účelové dotácie alebo  návratné  finančné  výpomoci,  či  nenávratné  finančné výpomoci  podľa osobitného  predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný  kontrolór  pri  výkone  kontrolnej  činnosti postupuje podľa  pravidiel,  ktoré  ustanovuje  zákon č. 343/2015 Z. z. o finančnej kontrole. 

3) Hlavný kontrolór

predkladá obecnému  zastupiteľstvu raz za  šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,  ktorý musí  byť najneskôr  15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve  zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu  obce   pred  jeho   schválením  v obecnom zastupiteľstve,

predkladá  správu o výsledkoch  kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

predkladá  obecnému zastupiteľstvu  najmenej raz  ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia  s  prostriedkami  pridelenými  obci  zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

vybavuje sťažnosti, ak mu jej prešetrenie zverilo obecné zastupiteľstvo,

je  povinný  vykonať  kontrolu,  ak  ho  o  to  požiada obecné zastupiteľstvo,

zúčastňuje sa na  zasadnutiach obecného zastupiteľstva  a   obecnej  rady  s  hlasom   poradným;  môže  sa zúčastňovať   aj  na   zasadnutiach  komisií   zriadených  obecným zastupiteľstvom,

je oprávnený nahliadať  do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

je  povinný  na  požiadanie bezodkladne sprístupniť  výsledky  kontrol  poslancom  obecného zastupiteľstva alebo starostovi obce.

 Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch uznesením č. 39/2015 zo dňa 26.3.2015 zvolilo v súlade s § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  Ing. Soňu Bridišovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Bacúch na dobu určitú od 1.4.2015 (funkčné obdobie šesť rokov).

    Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

     Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo obce Bacúch určilo hlavnému kontrolórovi obce Bacúch pracovný čas, ktorého dĺžka je 7,5 hodín týždenne (úväzok 0,2). Hlavný kontolór nevykonáva kontrolnú činnosť pre iné obce.

    V zmysle ustanovenia § 18c ods. 1 písm.  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra je súčinom  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v  národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu  Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok  a koeficientu podľa počtu  obyvateľov obce v závislosti od dĺžky pracovného času . V roku 2016 tj. 883 eur x 1,28 x 0,2.

    Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie   bez  súhlasu  obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť členom riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť.