Preskočiť na obsah

Zásady odmeňovania poslancov zastupiteľstva a členov komisií

Zásady odmeňovania

poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch

a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom

     Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Bacúch a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom.

Čl. 1

Predmet úpravy

1)Tieto zásady upravujú poskytovanie odmien:

a) poslancom obecného zastupiteľstva,

b) poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu,

c)  poslancovi, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho,

d) predsedom a členom komisií, zriadených obecným zastupiteľstvom podľa štatútu obce.

2) Poslanec obecného zastupiteľstva, je oprávnený vzdať sa odmeny. Poslancovi, ktorý na zasadnutí obecného zastupiteľstva vyhlási, že mandát poslanca alebo člena komisie bude vykonávať bez odmeny a deklaruje ho svojim podpisom na zasadnutí obecného zastupiteľstva, nepatrí odmena odo dňa tohto vyhlásenia. Záznam o tomto úkone sa uvedie do zápisnice obecného zastupiteľstva.

 3) Vzdanie sa odmeny môže poslanec a člen komisie, ktorý nie je poslancom uskutočniť aj písomne s vlastnoručným podpisom na podateľňu obecného úradu obce Bacúch s uvedením dátumu a doby,  za ktorú sa odmeny vzdáva. Nárok na odmenu poslanec alebo člen komisie stráca dňom doručenia vzdania sa tohto nároku, ak v písomnom oznámení nie je uvedený neskorší dátum.

Čl. 2

Odmena poslanca obecného zastupiteľstva

1) Za každú účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške 25 €.

2) Za každú účasť na príprave materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena 15 €.

3) Poslancovi za neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva a na príprave materiálov odmena nepatrí.

4) Poslancovi obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu, napr.  na prípravách a organizovaní slávnosti k výročiu vzniku obce, oslobodenia obce, výročia SNP, slávnostné dni obce, športové a iné kultúrne podujatia, organizované obcou, môže byť jeden raz v roku na návrh starostu a po schválení v obecnom zastupiteľstve, vyplatená mimoriadna odmena.

5) Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.

Čl. 3

Odmena poslanca, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu

Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, možno poskytovať odmenu s prihliadnutím na rozsah, náročnosť a kvalitu výkonu funkcie. O poskytnutí odmien zástupcovi starostu rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.

Tieto Zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. Takémuto poslancovi patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu v zmysle ust. § 25 ods. ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zástupcovi starostu, ktorí plní úlohy starostu po zániku mandátu starostu pred uplynutím funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Čl. 4

Odmena poslancovi, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho

Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho podľa § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.  o rodine, patrí odmena vo výške 20 € za každé vyhlásenie o uzavretí manželstva, ktoré pred ním snúbenci urobia.

Čl. 5

Odmena predsedu a členov komisie

obecného zastupiteľstva

1) Predsedovi a členovi komisie obecného zastupiteľstva patrí k poslaneckej odmene podľa Čl.2 týchto zásad aj odmena vo výške 12 € za každú účasť na zasadaní komisie.

2) Poslancovi a neposlancovi za neúčasť na zasadaní komisie odmena nepatrí.

Čl. 6

Zúčtovanie odmien poslanca obecného zastupiteľstva

a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom

Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom podľa Čl. 2 ods. 1) a 2),  Čl. 5 ods. 1)  týchto zásad, sú prezenčné listiny z rokovaní obecného zastupiteľstva a z účasti príprav materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva a zasadaní komisií obecného zastupiteľstva.

Odmeny podľa Čl. 2 ods. 1), 2), Čl. 4 a Čl. 5 ods. 1) sa spracovávajú polročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne zamestnancov obce v hotovosti na obecnom úrade obce alebo bezhotovostne na osobné účty poslancov nasledujúceho mesiaca po ukončení kalendárneho polroka. Odmena podľa Čl. 3 ods. 1) sa vypláca na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v hotovosti alebo bezhotovostne vo výplatnom termíne zamestnancov obce.

Celkový súčet odmien, vyplatených v kalendárnom roku, nesmie presiahnuť zákonom stanovenú maximálnu hranicu podľa § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V prípade dosiahnutia tejto hranice už v príslušnom kalendárnom roku nevzniká nárok na vyplatenie akejkoľvek ďalšej odmeny.

Výdavky, súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov obce.

V prípade, ak zamestnávateľ poslanca obecného zastupiteľstva alebo člena komisie obecného zastupiteľstva z dôvodu jeho účasti na rokovaní obecného zastupiteľstva, z  príprav materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, zasadaní  komisie obecného zastupiteľstva požiada obec o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. ak poslanec obecného zastupiteľstva, člen komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada obec o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných ustanovení týchto zásad bude krátená za dni, ktorých účasť bola refundovaná.

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

1) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce  Bacúch č. 199 dňa 03.06.2021

2) Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

3) Zrušujú sa Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom schválené dňa 23.02.2017 uznesením č. 16/2017.

4) Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

V Bacúchu dňa 04.06.2021

                                                                                               Ing. Michal Chovanec

                                                                                                     starosta obce