Preskočiť na obsah

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.9.2022

Zverejnené
26. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. septembra 2022 − 30. septembra 2022
Kategória

Starosta obce Bacúch

podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29.09.2022 /štvrtok/ o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

 1. Štátna hymna
 2. Otvorenie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 5. Voľba návrhovej  komisie
 6. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
 7. Informácia o činnosti obecného úradu
 8. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018-2022
 9. Návrh na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva
 10. Rozpočtové opatrenie  3/2022
 11. Interpelácia poslancov
 12. Diskusia
 13. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Prílohy

Žiadne prílohy.