Preskočiť na obsah

Vyhlásenie – VZN č. 2/2023 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady