Preskočiť na obsah

Záverečný účet obce Bacúch za rok 2021

Zverejnené
8. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júna 2022 − 22. júna 2022
Kategória

NÁVRH Záverečného účtu za rok 2021 v zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením obec zverejní najmenej na dobu 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona.

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 08.06.2022

Vyvesený na webovom sídle obce dňa: 08.06.2022

Dátum začiatku lehoty na vyjadrenie: 08.06.2022

Dátum ukončenia lehoty na vyjadrenie: 22.06.2022

Pripomienky zaslať:

písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279/43

elektronicky na mail: obecnyurad@bacuch.sk

Predloženie pripomienok na zasadnutí : 23.06.2022

Prílohy